امروز: جمعه 03 خرداد 1398 برابر با 24 می 2019


مصوبات دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بناب

دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بناب

تاریخ: 19-6-96                                  دستور جلسه :                    طرح لوایح

1:تعیین زمان جلسه بعدی شورا:

2:بررسی لایحه شماره 14368-(9-6-96 )شهرداری محترم بناب( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ): در خصوص مصالحه آقای علی ماهر اقدم .

3:بررسی درخواست آقای عزیز آلهوردیان ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ):درخصوص مزایده سالن ورزشی شهرداری در بلوار مدرس .

4:بررسی نامه شماره 750-1875-(1/6/96) امور آب و فاضلاب بناب( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ): توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهر .

5:بررسی لایحه شماره 13147-(24-5-96) شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ) : در خصوص ایجاد پیست موتو چهارچرخ .

6:بررسی نامه شماره 141261-(4-6-96)فرمانداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ):درخصوص در خواست خانم گنج پور .

7: طرح پیشنهاد آقای محسن رحیمیان عضو محترم شورای شهر در خصوص مشاور حقوقی ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ): در خصوصاستفاده از نظرات یک نفر مشاور حقوقی.

8: بررسی تعدادی از پیشنهادات اعضای شورای اسلامی شهر.

9: پیشنهاد آقای نظام پرست عضو محترم شورا : خصوص درخواست تنخواه گردان

10:بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از سومین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 ): در خصوص خرید سنگ کف و نمای دیوار های محوطه عمارت شهرداری با شرکت آلتون دام

شرح مصوبات:

1:تعیین زمان جلسه بعدی شورا: جلسه عادی شورا در روز دوشنبه مورخه 20/6/96 برگزار خواهد شد و مقرر گردید در این جلسه طرح ها و لوایحی که توسط کمیسیونها بررسی و تصویب شده و نیز اعتراضات فرمانداری و همچنین انتخاب شهردار مطرح شود.

2:بررسی لایحه شماره 14368-(9-6-96) شهرداری محترم بناب( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ):احتراماً با عنایت به اینکه آقای علی ماهر اقدم مالک ملک پلاک ثبتی 19208-1 واقع در خیابان بنفشه جنب مسجد سفینه النجاه طی درخواست وارده شماره 11336(5-5-96) تقاضای احداث 32 متر مربع تجاری در ملک خود را داشته که در وهله اول موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع که برابر ارزیابی بعمل آمده ارزش تجاری ملک مورد نظر از قرار هر مترمربع 27000000 ريال بر آورد گردیده که موضوع در جلسه مورخه 2-6-96 مطرح مقرر گردید مالک از بابت ارزش افزوده حاصل از استفاده تجاری مساحت مورد درخواست 40 درصد مبلغ فوق را به ازاء هر مترمربع به همراه سایر عوارضات قانونی به حساب شهرداری واریز نماید علیهذا ضمن تقدیم مدارک پیوستی خواهشمند است موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح در صورت صلاحدید مجوز لازم جهت عملیاتی شدن مفاد مصالحه صادر نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. (نظر کمیسیون) موضوع لایحه شماره 14368-(9-6-96 )شهرداری محترم بناب در خصوص مصالحه با آقای علی ماهر اقدم در جلسه مورخه 14-6-96 کمیسیون حقوقی شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری وفق طرح تفصیلی و با تصویب کمیسیون ماده 5 و با لحاظ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری اقدام نماید.(نظر شورا)موضوع لایحه شماره 14368-(9-6-96 )شهرداری محترم بناب در خصوص مصالحه با آقای علی ماهر اقدم در جلسه مورخه 19-6-96 صحن شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری وفق طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی با تصویب کمیسیون ماده 5 و با لحاظ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری اقدام نماید.

3:بررسی درخواست آقای عزیز الهوردیان ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ):احتراماً اینجانب مربی ورزش کونگ فوتوآ شهرستان بناب برابر قرار داد شماره 26512-(28-12-91 )بمدت پنج سال سالن ورزشی شهرداری در بلوار مدرس را در راستای ترویج فرهنگ ورزش در بین جوانان شهر و کارکنان شهرداری اجاره کرده ام و اکنون بدون توجه به عدم اتمام وقت قراداد از طرف شهرداری محترم به مزایده گذاشته شده است و برابر دستور شماره 960157-(29-3-96 )دستور موقت از طرف شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بناب بنفع اینجانب صادر گردیده است خواهشمندم بمنظور جلوگیری از تبعات حقوقی آن نسبت به فسخ مزایده اقدام نمایید. (نظر کمیسیون) موضوع نامه آقای عزیز آلهوردیان در خصوص ادامه فعالیت در باشگاه کونگ فوتو آ شهرداری در جلسه مورخه 14-6-96 کمیسیون حقوقی شورا مطرح و با توجه به مفاد قرار دادبا نامبرده ، زمان شروع فعالیت برنده مزایده آن باشگاه با اتمام قرار داد با آقای آلهوردیان شروع گردد و متولیان انعقاد قرار داد شماره 26512-(28-12-91 )به دعوت کمیسیون حقوقی جهت ارائه توضیحات و مستندات مربوطه در جلسه آتی حضور بهم رسانند. ( نظر شورا)موضوع نامه آقای عزیز آلهوردیان در خصوص ادامه فعالیت در باشگاه کونگ فوتو آ شهرداری در جلسه مورخه 19-6-96 شورای اسلامی شهر مطرح و مقرر شد مزایده برگزار شده بنام برنده مزایده جدید لغو و شهرداری 45 روز قبل از اتمام مدت قرارداد فعلی با آقای عزیز الهوردیان نسبت به ارائه درخواست مجوز صدور آگهی مزایده جهت تصویب در شورای اسلامی شهر اقدام نماید .

4:بررسی نامه شماره 750-1875-(1-6-96 )امور آب و فاضلاب بناب( ارجاعی ازدومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96):احتراماًضمن سپاس و قدردانی از زحمات و مساعدت های حضرتعالی و اعضای محترم و عرض تبریک انتخاب اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهربناب به استحضار میرساند دریافت تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب مورخه 1369 مجلس شورای اسلامی توسط این امور کماکان طیق مصوبه شورای اسلامی محترم شهر بناب و تایید وزیر محترم نیرو و ایضاً ابلاغیه های صادره ازطرف شرکت آب و فاضلاب به دلیل کاهش شدید تخصیص اعتبارات از محل درآمد های عمومی دولت در سالهای اخیر و ضروت اجراء،احداث و بازسازی تاسیسات شبکه های آب و فاضلاب شهربناب و همچنین تداوم زیر ساخت ها برای ارائه خدمات مطلوب آب و فاضلاب به مردم محترم اخذ می گردد.(نظر کمیسیون)موضوع نامه شماره 750-1875-(1-6-96 )امور آب و فاضلاب بناب در خصوص ادامه اخذ وجه از بابت تبصره 3 قانون ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب در جلسه مورخه 14-6-96 کمیسیون حقوقی شورا مطرح و مقرر گردید با توجه به بند 5 مصوبه 18-4-96 جلسه 355 فوق العاده شورای اسلامی شهر مبنی بر اصرار بر مصوبه بند 4 صورت جلسه 20-3-96 در خصوص عدم وصول هر گونه وجه از بابت تبصره 3 قانون ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری ضمن جلوگیری از هرگونه اخذ وجهی در این موارد مستندات قانونی خود را جهت طرح در صحن علنی شورا ظرف یک هفته بعد از وصول نامه به دبیر خانه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.( نظر شورا ) موضوع نامه شماره 750-1875-(1-6-96 )امور آب و فاضلاب بناب در خصوص ادامه اخذ وجه از بابت تبصره 3 قانون ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب در جلسه مورخه 19/6/96 در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و با متن تصمیم کمیسیون موافقت بعمل آمد.

5:بررسی لایحه شماره 13147-(24-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه( 14-6-96 ) :احتراماٌ باستحضار می رساند برابر درخواست آقای قادر حاجی اسفندیاری بشماره درخواست 12935-22-5-96 در نظر دارد جهت ایجاد نشاط و روحیه بین شهروندان و رونق هر چه بیشتر به معاونت های تفریحی پارک فدک نسبت به راه اندازی پیست موتو چهارچرخ ( برای اولین بار در منطقه ) جهت استفاده سنین مختلف اقدام نماید . بطوریکه شهرداری بناب نسبت به آماده سازی زمین مورد نظر جنب سرویس های بهداشتی پارک فدک و تامین برق مورد نیاز اقدام نموده و آقای قادر حاجی اسفندیاری نسبت به تامین سایر هزینه ها و تهیه موتورهای چهارچرخ در حد نیاز و با توجه به درخواست شهرداری بناب اقدام نماید و نهایتاً با مدیریت نامبرده و نظارت شهرداری فعالیت نموده و در آمد حاصله به صورت 60 به 40 ( 60 درصد آقای قادر حاجی اسفندیاری و 40 درصد شهرداری ) بین طرفین تقسیم گردد بر این اساس شهرداری تمایل دارد برابر شرایط مذکور با نامبرده بصورت پنج ساله عقد قرار داد نماید لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مجوز عقد قرار داد با نامبرده را صادر و امر به ابلاغ فرمایند . ضمناً آقایان محسن درخشان و محمود پیغامی بعنوان نمایندگان شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد .( نظر کمیسون )موضوع لایحه شماره 14147-(24-5-96 )شهرداری محترم بناب در خصوص در خواست آقای قادرحاجی اسفندیاری در جلسه کمیسیون مورخه 14-6-96 کمیسیون حقوقی مطرح اعضاء مقرر نمودند شهرداری با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و حقوقی و بعد ازتجهیز نسبت به واگذاری محل بصورت اجاره اقدام نماید.( نظر شورا ) موضوع لایحه شماره 14147-(24-5-96 شهرداری محترم بناب در خصوص در خواست آقای قادرحاجی اسفندیاری در جلسه کمیسیون مورخه 19/6/96 شورای اسلامی شهر بناب مطرح اعضاء مصوب نمودند شهرداری با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و حقوقی و بعد ازتجهیز نسبت به اجاره دادن محل اقدام نماید.

6:بررسی نامه شماره 141261-(4-6-96)فرمانداری محترم بناب ( ارجاعی از دومین جلسه کمیسیون حقوقی مورخه 14-6-96 ):عین در خواست خانم گنج پور در خصوص مشکل سند ملک بشماره 973 جهت بررسی لازم و رفع اختلاف فی مابین شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک بپیوست ارسال می گردد با توجه به بروز موارد مشابه و نارضایتی گسترده شهروندان مقرر فرمایید جلسه مشترک با اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری چاره اندیشی شود.( نظر کمیسیون )موضوع نامه شماره 141261-(4-6-96)فرمانداری محترم بناب در خصوص حل مشکل ثبتی خانم گنج پور در جلسه مورخه 14-6-96 کمیسیون حقوقی شورا مطرح و مقرر گردید رئیس محترم اداره ثبت و اسناد و سرپرست شهرداری بهمراه کارشناسان مربوطه با مطالعه محتویات درخواست متقاضی و با در دست داشتن اسناد مثبته در مورد لزوم تعیین حدود اربعه سند مالکیت توسط شهرداری در جهت رفع مشکل شهروندان به جلسه آتی کمیسیون حقوقی دعوت شوند. (نظر شورا ) موضوع نامه فوق در جلسه مطرح مقرر گردید جهت بررسی بیشتر با حضور کارشناسان مربوطه مجدداً به کمیسیون حقوقی ارسال شود.

7: طرح پیشنهاد آقای محسن رحیمیان عضو محترم شورای شهردر خصوص مشاور حقوقی:   باتوجه به وظایف و تکالیف شورای اسلامی مقرر در قانون اساسی و همچنین قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین کشوری و شوراها تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی ، نظارت بر حسن جریان دعاوی له یا علیه شرکت نحوه و نوع مشارکت درطرحهای مصوب، اتخاذ تدابیر حقوقی لازم در زمان انعقاد قرار دادها ، نحوه همکاری با مسئولین اجرایی سایر نهادها، تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و ... موجبات ضرورت حضور مشاور حقوقی در شورای شهر ، جهت بهره مندی شورا از رهنمودها و نظریات تخصصی حقوقی ، کاملاً محسوس می باشد لذا اعضای محترم شورای شهر نظر خود را در این رابطه اعلام نمایند.( نظر کمیسیون )موضوع پیشنهادی آقای رحیمیان مبنی بر انتخاب یک نفر مشاور حقوقی که دارای وکالت پایه یک دادگستری باشد جهت استفاده و بهره مندی از مسائل حقوقی مبتلا به شورا در جلسه مورخه 15-6-96 کمیسیون حقوقی مطرح گردید و مقرر شد در صحن علنی شورا در خصوص این موضوع و شخص مورد نظر و نحوه پرداخت حق الزحمه ایشان اظهار نظر و رای گیری صورت گیرد. ( نظر شورا ) موضوع در جلسه شورا مطرح اعضای شورا ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر نمودند جزئیات طرح از قبیل تعیین شخص بخصوص و نحوه پرداخت حق الزحمه ایشان مجدداً در کمیسیون حقوقی مطرح گردد.

8: بررسی تعدادی از پیشنهادات اعضای شورای اسلامی شهر: در این جلسه پیشنهاد آقای رحیمیان در خصوص مدیریت بلایای طبیعی و فرایند مدیریت بحران در جلسه مطرح موضوع جهت بررسی به کمیسیون عمران و خدمات شهری ارسال شد . پیشنهاد آقای ولائی در خصوص استفاده از تجربیات آقای صمد زاده در جلسات شورا به کمیسیون حقوقی ارسال شد . پیشنهاد آقای رحیمیان در خصوص اجرایی شدن وظایف شوراهای اسلامی شهر موضوع در جلسه مطرح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید. پیشنهاد آقایان پور جعفر ولائی و حدادی در خصوص ارائه برنامه های 4 ساله کمیسیونها در جلسه مطرح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید. پیشنهاد آقای رحیمیان در خصوص سئوالات مطرح شده توسط یکی از شهروندان در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون عمران ارجاع داده شد . پیشنهاد آقایان پور جعفر ولائی و حدادی در خصوص شناخت اعضاء از وضعیت شهرداری در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.بررسی پیشنهاد آقایان پور جعفر ولائی خیراللهی و حدادی در خصوص رفع نواقص دبیرستان باقری در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون حقوقی ارسال شد. پیشنهاد آقایان پور جعفر ولائی خیراللهی و حدادی در خصوص بررسی وضعیت میدان شورا در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون عمران ارسال شد. پیشنهاد آقایان پور جعفر ولائی- نظام پرست خیراللهی و حدادی در خصوص مسیر گشایی خیابان مطهری به خیابان آب در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون حقوقی ارسال شد.پیشنهاد آقای وحید خیراللهی در خصوص تسهیلات لازم برای پرداخت عوارض سالیانه خودرو در جلسه مطرح موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد

9: پیشنهاد آقای نظام پرست عضو محترم شورا :احتراماً بدینوسیله درخواست می گردد در جهت تامین                   هزینه های خرید شورای اسلامی شهر مبلغی را بعنوان تنخواه گردان تصویب نمائید . ضمناً مبلغ و فرد مورد نظر را جهت در اختیار گرفتن تنخواه گردان مشخص نمائید. موضوع درجلسه مطرح پس از طرح نامه جناب آقای نظام پرست ، ضمن تصویب ، تنخواه گردان آقای نظام پرست و مبلغ بیست میلیون ریال تصویب گردید .

10:بررسی لایحه شماره 13695-(30-5-96 )شهرداری محترم بناب ( ارجاعی از سومین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری مورخه 11-6-96 ):احتراماً به استحضار می رساند این شهرداری برابر بند 5 صورتجلسه مورخه 15-8-95 شورای محترم اسلامی شهر تا سقف مبلغ 2500000000 ريال جهت خرید سنگ کف و نمای    دیوار های محوطه عمارت شهرداری با شرکت آلتون دام عقد قرارداد نموده است حال برابر نامه شماره 11505-(18-5-96 )معاونت محترم عمران ( تقاضای افزایش 25% درصدی قرار داد فوق) را دارد براین اساس شهرداری بناب در نظر دارد نسبت به افزایش 25% قرار داد فوق الذکر برابر ماده 18 آئین امه مالی شهرداری ها و ماده 10 قرار داد اقدام نماید لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه شورای محترم اسلامی مطرح و درصورت تصویب مجوز لازم را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.( نظر کمیسیون )مفاد لایحه فوق در خصوص تقاضای شهرداری مبنی بر افزایش 25 درصدی قرار داد شماره 4937 مورخه 1-3-96 در جلسه کمیسیون عمران مطرح و مستنداًبه ماده 18 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند 10 قرار داد مزبور موضوع با حضور سرپرست شهرداری ،حراست و معاونان و کارشناسان ذیربط و اخذ توضیحات لازم و بحث و بررسی نهایتاً لایحه شهرداری عیناً مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد شهرداری تمام اسناد و مدارک مثبته هزینه های سنگ محوطه عمارت را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.مراتب جهت تصویب در صحن شورا تقدیم می گردد.( نظر شورا ) موضوع در جلسه شورا مطرح مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به اصلاح شکلی لایحه از قبیل درج محل اعتبار ، میزان هزینه شده از ابتدای امسال برای پروژه و ... در شرح لایحه اقدام و جهت اخذ مجوز به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

316 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مصوبات
کد خبر: 1132

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

نظرات و دیدگاه شهروندان